Napomáhame vytvárať nové kontakty a obchodné príležitosti

Viac informácií

O klube

Klub vznikol v roku 2013 a oficiálne získal štatút občianskeho združenia 23.1.2014, zápisom do zoznamu občianskych združení.

Vízia klubu

Dlhodobou víziou klubu je budovanie komunity podnikateľov, zdieľanie “best practices”, vytváranie nových kontaktov a väzieb najmä na Slovensku. Klub chce svojimi aktivitami zvyšovať povedomie dlhodobo udržateľného rozvoja, ktoré je postavené na posilnení etiky v podnikaní, zvyšovaní zodpovednosti za životné prostredie a rozvoji unikátnych znalostí a talentov.

O čo nám ide - kľúčové oblasti:
 • Klubová činnosť zameraná na networking
 • Prezentácia a propagácia členov
 • Podpora umenia a talentov
Cieľovou skupinou sú:
 • Vlastníci firiem a výkonní manažéri
 • Umelci a talentovaní začínajúci podnikatelia
 • Iné asociácie, združenia a komunity

Štruktúra klubu a organizačné členenie: Správna rada, Prezident klubu, Marketingový referent. Členstvo v klube: Riadny člen (Firma alebo fyzická osoba), Podporujúci člen, Čestný člen.

Výber z akcií klubu


Networkingové stretnutia

Ročne organizujeme viaceré klubové stretnutia. Informujte sa o najbližšom termíne. Akcie sa konajú v Pezinku.

Umenie a vernisáže

Tour 4 four.
4 Hra, Štyria umelci, štyri emócie.

Konferencie

Pripravujeme.

Etický kódex klubuZáleží nám na našej dobrej reputácii ako aj na dobrej reputácii našich členov a partnerov, a preto podporujeme zodpovednosť a čestné konanie, vedúce k vytváraniu vyvážených vzťahov založených na vzájomnej dôvere, odbornosti, skúsenostiach a úcte.

Svojim konaním a prezentáciou eliminujeme nespravodlivé a neetické jednanie, podporujeme otvorený dialóg a diskusiu.

Podporujeme nekonfliktné poznávanie vlastných chýb. Hľadáme riešenia a spôsoby vedúce k zlepšovaniu a k vytváraniu skutočných spoločenských ako aj individuálnych hodnôt, ktoré považujeme za hybnú silu rozvoja a prirodzeného pokroku.

Sme hrdí na už dosiahnuté výsledky ako aj na spôsoby, ktorými sme ich dosiahli

18

Projekty

6817

Počet odpracovaných hodín

9

Ľudia v tíme

Rád by som sa zúčastnil na klubovej akcii.
Koho mám kontaktovať?

Kontaktujte kanceláriu klubu a dohodnite si účasť na akcii. Telefonicky +421-917-717-005 alebo emailom info@bcclub.sk Nezabudnite uviesť vaše meno, priezvisko a odbor, v ktorom pôsobíte.

Často kladené otázky


 • Kontaktujte kanceláriu klubu a dohodnite si účasť na akcii.
  Telefonicky kontakt: +421-917-717-005
  Emailový kontakt: info@bcclub.sk
  Nezabudnite uviesť vaše meno, priezvisko a odbor, v ktorom pôsobíte.

 • Akcie sú organizované najmä pre členov klubu. Na akcie sú často pozývaní hostia - podnikatelia, manažéri a/alebo aj iné osobnosti a predstavitelia verejného života. Obvykle platí, že ako hosť sa môžete zúčastniť každej akcie na ktorú obdržíte pozvánku. Pozvánka predstavuje potvrdenie, že rátame s Vašou účasťou na akcii. Pozvánka je email s informáciami o mieste, čase a programe akcie. Ak sa chcete zúčastniť akcie ako hosť viackrát, potom je potrebné kontaktovať kanceláriu klubu.

 • Program networkingovej akcie je zameraný na predstavenie účastníkov a výmenu kontaktov. Následne v rámci networkingu sa účastníci vzájomne informujú o svojich potrebách/ponukách. Častokrát je zaradená do programu tematická prezentácia na aktuálnu spoločenskú/podnikateľskú tému. V rámci ostatných akcií (vernizáže, výstavy, konferencie alebo investičné stretnutia) je informácia o programe súčasťou pozvánky.

 • Dress code je obvykle biznis. Obvykle sa stretávame v pracovné dni a po stretnutí majú členovia klubu ďalšie pracovné povinnosti. V prípade iných klubových akcií je vždy vopred na pozvánke uvedená aj informácia o odporučenom a vhodnom spôsobe oblečenia pre akciu.

 • Áno, na všetky akcie sa platí vstupné. Výška vstupného je uvedená v pozvánke. Členovia klubu majú na všetky akcie organizované klubom zľavu.

 • Miesto a čas akcie, Dress code, Informácie o poplatkoch, vstupnom, konzumnom a iných prípadných finančných výdajoch, Informácie o programe a žiadosť o potvrdenie účasti. Pozvánka nie je prenosná na inú osobu. Pozvánka obvykle platí pre jednu osobu. Obdržanie pozvánky predstavuje potvrdenie, že klub ráta s Vašou účasťou a zarezervoval pre Vás na akcii miesto a to vrátane ďalších potrebných formalít. V prípade, že ste obdržali pozvánku a nemôžete sa akcie zúčastniť, dajte nám o tom včas vedieť.

 • Podnikateľov, manažérov a majiteľov spoločností, osobnosti verejného a kultúrneho života, hostí a to domácich alebo zahraničných.

 • Členom klubu sa môžete stať na odporučenie aspoň jedného člena klubu. Je potrebné uhradiť ročný členský poplatok a získať súhlasné stanovisko od správnej rady klubu. Proces schvaľovania sa riadi stanovami klubu. Ak máte záujem o členstvo, kontaktujete kanceláriu klubu (telefonicky alebo emailom), ktorá Vám pomôže s registráciou.

 • Práva sú:
  a) aktívne sa zapájať do činnosti združenia
  b) zúčastňovať sa a hlasovať na valnom zhromaždení
  c) voliť a byť volený do správnej rady združenia
  d) podávať návrhy a pripomienky týkajúce sa činnosti združenia
  e) byť informovaný o aktivitách združenia

  Medzi povinnosti patria:
  a) plniť si všetky povinnosti, ktoré ukladajú stanovy a/alebo vnútorné predpisy klubu
  b) dodržiavať etický kódex klubu
  c) aktívne podporovať ciele klubu

 • Jedným z našich cieľov je budovanie komunity. Pravidelné stretnutia a vzájomné spoznávanie vedie k vytváraniu silnejších vzťahov.

 • Komunikáciou s médiami a externými organizáciami je poverený prezident klubu. Tento môže v prípade potreby menovať svojho zástupcu.

 • Kontaktujte kanceláriu klubu.

 • Potvrdenie o úhrade zabezpečí kancelária klubu. Potvrdenie je riadnym daňovým dokladom.